Ταυτοποίηση τελικού προορισμού

Ταυτοποίηση τελικού προορισμού

Η Μεταφορική Π. Βλαχογιώργης έχει αναπτύξει την διαδικασία της ετικετοκόλλησης ανά προορισμό σε όλα τα φορτία που διαχειρίζεται. Δηλαδή, μετά την παραλαβή του κάθε φορτίου και κατά τον ποιοτικό έλεγχο επικολλείται ειδική ετικέτα σε κάθε τεμάχιο που τυποποιεί τον προορισμό του. Έτσι διαμορφώνεται ένα σύστημα ταυτοποίησης και έλεγχου κατά την διάρκεια του συνόλου των βημάτων της μεταφοράς από την φόρτωση μέχρι και την διανομή στο τελικό παραλήπτη, περιορίζοντας και την τελευταία πιθανότητα λάθους.