Ασφάλιση εμπορευμάτων κατά την οδική μεταφορά

Ασφάλιση εμπορευμάτων κατά την οδική μεταφορά

Η μεταφορική Π. Βλαχογιώργης διασφαλίζει την πλήρωση των προϋποθέσεων για μια ασφαλή μεταφορά. Ωστόσο προτείνει και παρέχει την υπηρεσία επιπλέον ασφάλισης για την κάλυψη φορτίου κατά παντός κινδύνου (ρήτρας Α’ ). Έτσι εξασφαλίζεται η αποζημίωση του σε οποιαδήποτε περίπτωση ζημιάς ενώ καλύπτονται όλοι η εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή έκβαση της φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσής του.